Jaarrekening 2022

6. WNT-verantwoording 2022 provincie Zuid-Holland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De wet houdt in dat topbestuurders in de (semi)publieke sector in 2022 niet meer mogen verdienen dan € 216.000. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor de provincie Zuid-Holland is € 216.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. De provinciesecretaris en de griffier worden in dit kader aangemerkt als topfunctionaris.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022
(bedragen x €1)

H.M.M. Koek
Provinciesecretaris

M.J.A. van Bijnen
Provinciesecretaris

B.S.M. Sepers
Griffier

J.C. van Ginken
Waarnemend
Provinciesecretaris

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/08

16/09 – 31/12

01/01 – 31/12

01/09 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

115.155

49.353

115.291

50.838

Beloningen betaalbaar op termijn

15.625

6.810

21.146

7.764

Subtotaal

130.781

56.163

136.437

58.602

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

143.803

63.321

216.000

72.197

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

130.781

56.163

136.550

58.602

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/09 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

164.593

36.067

Beloningen betaalbaar op termijn

22.868

6.488

Subtotaal

187.461

42.555

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

69.858

Bezoldiging

187.461

42.555

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38