Home

Samenvatting

Biodiversiteit, klimaat en circulair zijn de drie samenhangende duurzaamheidsthema’s waarover we in deze rapportage terugblikken. Rapportages op de afzonderlijke onderwerpen vindt u in de betreffende hoofdstukken terug. Onder dit kopje ‘duurzame ontwikkeling’ blikken we terug op de hoofdlijn en plaatsen we onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid in breder perspectief.
Biodiversiteit, klimaat en circulair spelen in alle provinciale opgaven een grote rol. Een biodivers, klimaatbestendig, energieneutraal en circulair Zuid-Holland is alleen realistisch wanneer we daar vanuit elk van onze opgaven aan bijdragen. Dat doen we op veel terreinen, zoals duurzame inkoop, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en de inzet op circulaire energietransitie.
De aandacht voor duurzaamheid in ons provinciale beleid is groeiende. De verschillen tussen de afzonderlijke programma’s zijn daarbij groot: zo is het provinciale beleid voor  klimaatadaptatie en energietransitie (klimaatmitigatie) al goed ingebed in ons dagelijkse werk. Bij circulaire transitie hebben we forse stappen gezet met de ambitieagenda ‘Circulair verbonden’. Aandacht voor biodiversiteit in ons werk door natuurinclusief beleid is nog pril. We werken toe naar een agenda natuurinclusief om hier richting aan te geven.

Elk van de duurzaamheidsthema’s gaat over transities waarbij het huidige lineaire, fossiele regime plaats gaat maken voor een nieuw circulair en hernieuwbaar regime. Dat is een proces van decennia. Het zijn bovendien fundamentele transities naar een grotendeels onbekende toekomst waarvan geen blauwdrukken bestaan of marsroutes voor uit te tekenen zijn. De transitie naar een toekomstbestendig Zuid-Holland vraagt om innovatie en om een permanent lerende organisatie.
Kansen liggen in de overlaps tussen de verschillende beleidsthema’s. Zo is voor een toekomstbestendige landbouw circulariteit een deel van de oplossing en biedt deze kansen voor vergroting van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van onze provincie. Een ander voorbeeld zien we in toekomstbestendige woningbouw, waarbij circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale technieken hand in hand gaan met de versnellingsopgave. Het jaar 2022 stond daarbij in het teken van onderkennen en verkennen van deze dwarsverbanden.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38