Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale infrastructuur, wegen en vaarwegen

Areaal
Het provinciale areaal is in vijf assetgroepen te verdelen:

 • Wegen: circa 774 ha verhardingen, 167 rotondes, 1.000 ha bermen en 133 ha bermsloten, 35.000 bomen en 184 km geleiderail;
 • Vaste kunstwerken: 244 vaste bruggen, 75 viaducten, 83 tunnels, 213 duikers met een diameter groter dan 1 meter en 14 km geluidswering;
 • Vaarwegen: circa 220 km oever en 620 ha te baggeren vaarwegen;
 • Beweegbare kunstwerken: 62 beweegbare bruggen en 6 sluiscomplexen;
 • Dynamisch verkeersmanagement: bediencentrales, verkeersmonitoring-apparatuur en 132 VRI-installaties.

Om het beheer uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

Beleidskader
De Nota onderhoud kapitaalgoederen 2021-2024 (NOK) beschrijft welke prestaties worden verwacht van de provinciale infrastructuur en welk budget hiervoor benodigd is. De beheerstrategie bepaalt de wijze waarop de prestatie wordt gerealiseerd en daarmee de hoogte van de budgetbehoefte. De beheerstrategie is een afweging tussen de prestaties die van de infrastructuur worden verwacht, de risico’s op verstoringen die worden aanvaard en de frequentie van de beheermaatregelen die nodig zijn om de risico’s te beheersen en de prestaties te leveren. Prestaties zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een weg voor het verkeer. Risico’s zijn ongewenste verstoringen, zoals een groeiende file als gevolg van een niet goed sluitende beweegbare brug. Beheermaatregelen zijn alle activiteiten die worden verricht om de prestaties te kunnen leveren. Van inspecties en onderzoek, van onderhoud aan objecten en vervangen van objecten aan het einde van de levensduur.

Technische staat areaal
Om de beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen, wordt de technische onderhoudsstaat gemonitord. De basis voor deze conditiemeting is de NEN-2767. Deze internationale methodiek kent een zespuntsschaal van uitstekend (1) tot zeer slecht (6). Een weg, oever of kunstwerk scoort bij deze norm ‘uitstekend’ als deze net is opgeleverd (nieuwbouw) of het groot onderhoud pasgeleden is uitgevoerd. Gedurende de gebruiksduur neemt de technische staat langzaam af, via de conditie ‘goed', ‘redelijk’ en ‘voldoende’ naar ‘matig’. Zodra de conditie ‘matig’ is bereikt, wordt (opnieuw) groot onderhoud aan de weg, de oever of het kunstwerk uitgevoerd. De afname van de conditie en de sprong naar een uitstekende conditie door groot onderhoud is visueel weergegeven in onderstaand schema. Met het monitoren van de technische staat kan het moment worden bepaald waarop groot onderhoud noodzakelijk wordt. Het volledige areaal voldoet op elk moment aan de wettelijke technische eisen voor veiligheid en achterstallig onderhoud en daarmee kapitaalvernietiging worden voorkomen.

In de onderstaande tabellen wordt per groep wegen, vaarwegen en kunstwerken inzicht gegeven in de technische staat ultimo 2022.

Technische staat wegen

A

B

C

D

2022

62%

26%

10%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft op basis van CROW-publicatie 147, wegbeheer, wanneer het planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd:
A: planmatig onderhoud over minimaal 5 jaar;
B: planmatig onderhoud binnen 3 tot 5 jaar;
C: planmatig onderhoud binnen 2 jaar;
D: er bestaat een achterstand in onderhoud.

Technische staat vaarwegen (NEN2767)

Uitstekend
(1)

Goed
(2)

Redelijk
(3)

Matig
(4)

Slecht
(5)

Zeer slecht
(6)

2022

59%

8%

15%

12%

6%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft op basis van de NEN-2767 inspecties de staat van de oevers.

Technische staat kunstwerken

≤ 3 jaar

4 – 6 jaar

7 – 10 jaar

11 - 15 jaar

15 – 20 jaar

> 20 jaar

2022

23%

35%

38%

4%

0%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft de periode die verstreken is sinds het laatste onderhoud aan een kunstwerk.

Beschikbaarheid beweegbare kunstwerken
De beschikbaarheid van een brug wordt gemeten door de duur van alle ongeplande stremmingen op te tellen. Het streven is een beschikbaarheid van 99,8% op jaarbasis. Als de storingsduur op jaarbasis groter is dan 17,5 uur, is een brug minder dan 99,8% beschikbaar op jaarbasis. De brug is dan onvoldoende beschikbaar. Dit wordt zowel voor stremming voor het wegverkeer als voor het vaarwegverkeer bijgehouden.

Streefwaarde 2022

Meetwaarde 2022

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het wegverkeer

100%

99%

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het vaarwegverkeer

100%

96%

In 2022 zijn vier kunstwerken voor het vaarwegverkeer meer dan 17,5 uur in storing geweest, de ’s Molenaarsbrug, de sluis Gorinchem, de tweede kolk van de Julianasluis en de Nieuwe Tolbrug. Voor het wegverkeer is alleen De Oversteek meer dan 17,5 uur gestremd geweest. De ’s Molenaarsbrug was in 2022 tweemaal langdurig in storing door problemen met het netwerk. Het betrof onder andere graafschade, waardoor het netwerk onbeschikbaar was. Het sluiscomplex Gorinchem was voor het vaarwegverkeer langdurig gestremd door vervuiling tussen de sluisdeuren en storingen in de besturing van het complex. Doordat het sluiscomplex over twee bruggen beschikt, heeft dit voor het wegverkeer niet tot stremming geleid. De tweede kolk van de Julianasluis was regelmatig gestremd vanwege problemen met sensoren. Om de beschikbaarheid te verbeteren zijn bij dit object sensoren en bevestigingen vervangen en opnieuw ingesteld en daarna nog een aantal keer ingeregeld. De Nieuwe Tolbrug en De Oversteek zijn langdurig gestremd geweest doordat een onderdeel dat moest worden vervangen niet direct beschikbaar was. Door handmatige bediening en nabijgelegen bruggen is de hinder voor de gebruikers beperkt gebleven.

Realisatie 2022
Wegen
In 2022 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond aan de wegtrajecten:

 • N231a (Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop)
 • N447 (Leidschendam - Voorschoten)
 • N487/A29 rotonde Numansdorp

Vaarwegen
In 2022 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond aan de vaarwegtrajecten:

 • Vervanging oevers langs:
  • Traject 1 (Rotterdam - Delft)
  • Traject 4 (Leiden - Alphen aan den Rijn)
 • Vervanging nautische voorzieningen Merwedekanaal
 • Vervangen nautische voorzieningen Kandelaarbrug

Beweegbare kunstwerken
In 2022 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond aan de beweegbare kunstwerken:

 • Wilhelminabrug (Leiden)
 • Coenecoopbrug, quick-wins (Gouda)

Verkeersmanagementsystemen
In 2022 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond:

 • Vervanging observatiecamera's
 • Vervanging 7 Verkeersregelinstallaties (VRI) door iVRI's

Vaste kunstwerken
In 2022 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud aan 1 vast kunstwerk afgerond.

Financiën
De kosten voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur worden binnen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland, beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam, geraamd en verantwoord.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Rekening

Saldo

Dagelijks beheer en onderhoud

40.172

39.487

686

Planmatig onderhoud

29.509

24.613

4.896

Totaal netto exploitatie-uitgaven*

69.682

64.100

5.582

Storting in (+) of onttrekking uit (-) de egalisatiereserve beheer en onderhoud

9.515

19.347

9.833

Totaal geactiveerde investeringen*

31.146

15.445

15.701

* exclusief uitgaven voor van functionele verbeteringen en overdracht areaal. Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in Beleidsdoel 2-2, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel investeringen. De storting in de egalisatiereserve wordt toegelicht in Bijlage 1,Toelichting reserves

 

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38