Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur vervallen.
Voor de passieve openbaarheid (de Woo-verzoeken) zijn de processen aangepast om per 1 mei 2022 de verzoeken om informatie volgens de nieuwe wet te behandelen. De totale beslistermijn (inclusief de verdaging) is korter geworden en de uitzonderingsgronden zijn op onderdelen gewijzigd. In 2022 zijn onder zowel de Wob (tot 1 mei 2022) en de Woo in totaal 125 verzoeken om informatie ingediend. Ook voor dit jaar is de trend van voorgaande jaren voortgezet; omvangrijke verzoeken lijken de norm te zijn en/of over politiek-bestuurlijk gevoelige zaken te gaan. Wij blijven streven naar een zo transparant mogelijke provincie, met oog voor kwaliteit en het zoveel als mogelijk beslissen binnen de wettelijke termijnen. Daar waar de verzoeken niet duidelijk genoeg zijn dan wel dat wij de termijnen niet halen, zijn wij in gesprek gegaan met de verzoeker. Ook zijn nog steeds met regelmaat bezwaar- en beroep ingediend tegen de Woo-besluiten. Om de Woo goed uit te kunnen voeren, hebben wij blijvend aandacht gehad voor het optimaliseren van de processen.

Voor de actieve openbaarheid zijn we in 2022 van start gegaan met de voorbereidingen voor het actief openbaar maken van de eerste vier informatiecategorieën. Het gaat om de volgende categorieën:
1.  Bereikbaarheidsgegevens
2. Statenstukken
3. Convenanten
4. Woo-verzoeken
Deze categorieën moeten naar verwachting in 2023 gepubliceerd worden, op een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te ontwikkelen platform. De Woo-verzoeken worden sinds het voorjaar van 2022 op de provinciale website gepubliceerd.

Om te komen tot een duurzame visie op ons informatiebeheer heeft Gartner de huidige stand van zaken omtrent ons informatiebeheer geanalyseerd. In 2022 is de visie op een toekomstbestendig informatiebeheer gereedgekomen. Op basis daarvan is gestart met de vertaalslag naar een programmaplan ‘Informatietransitie’ om ons informatiebeheer te verbeteren. Wij investeren de komende jaren in het op orde brengen en houden van onze informatiehuishouding en verhogen van kennisniveau over juist informatiebeheer.
Bewustzijn en vaardigheden omtrent ons informatiebeheer zullen verhoogd worden onder andere met de inzet van de opgave Stukken beter bewaard (SBB) die medio maart 2022 is opgestart. Onderdeel van SBB is een iteratieve bewustwordingscampagne ten behoeve van een toekomstbestendige informatiehuishouding.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38