Jaarrekening 2022

10. Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves
(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie
31-12-2021

Mutaties 2022

Saldo
31-12-2022

Gebouwd onroerend goed

0,7

0,1

0,8

Onbebouwd onroerend goed

3,7

-

3,7

Kunstwerken

0,4

-

0,4

Deelnemingen

40,8

-2,2

38,6

Verbonden partijen

-0,7

0,3

-0,4

Totaal

44,9

-1,8

43,1

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38