Jaarrekening 2022

12. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 30-1-2023

Verstrek-ker

Uitkerings-code

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

BZK

C13

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden)

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/01

Indicator: C13/02

Indicator: C13/03

Indicator: C13/04

Indicator: C13/05

Indicator: C13/06

€ 560.791

€ 868.049

77

10

182

Nee

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C13/07

Indicator: C13/08

Indicator: C13/09

Ja

Nee

n.v.t.

BZK

C26

Culturele voorzieningen provincies

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Tranche 1 en 2

Provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C26/01

Indicator: C26/02

Indicator: C26/03

Indicator: C26/04

Indicator: C26/05

1

Culturele Voorzieningen tranche 1 (2020-0000734093)

€ 0

€ 0

€ 137.080

Ja

2

Culturele Voorzieningen tranche 2 (2021-0000582971)

€ 0

€ 65.380

€ 65.380

Ja

BZK

C41

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/01

Indicator: C41/02

Indicator: C41/03

Indicator: C41/04

Indicator: C41/05

Indicator: C41/06

€ 2.820.749

€ 5.754.872

€ 0

33

65

34.553

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/07

Indicator: C41/08

Nee

Nee

BZK

C59

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI/NOVEX-gebieden

Besteding over het totale project (jaar T-1)

Besteding over het totale project (jaar T)

Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee)

Correctie indicator bestedingen (jaar T-1)

Activiteiten die zijn omschreven in het interbestuurlijk vastgestelde plan van aanpak/ontwikkelperspectief (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C59/01

Indicator: C59/02

Indicator: C59/03

Indicator: C59/04

Indicator: C59/05

Indicator: C59/06

€ 0

€ 0

€ 0

ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C59/07

nee

BZK

C81

Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aantal woondeals dat is tot stand gekomen met hulp van deze middelen

Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C81/01

Indicator: C81/02

Indicator: C81/03

Indicator: C81/04

€ 323.975

0

Ja

Nee

BZK

C86

Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C86/01

Indicator: C86/02

Indicator: C86/03

Indicator: C86/04

Indicator: C86/05

Indicator: C86/06

€ 0

€ 0

0

0

0

Nvt

Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten die richting geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 (Ja/Nee/Nvt)

Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het aanvragen van subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en het opstellen van relevante (advies-)documenten om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening (Ja/Nee/Nvt)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting             

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C86/07

Indicator: C86/08

Indicator: C86/09

Indicator: C86/10

Nvt

Nvt

Nee

BZK

C88

Specifieke uitkering Leiden Katwijk Noordwijk

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten  

Provincie Zuid-Holland

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C88/01

Indicator: C88/02

Indicator: C88/03

€ 0

Nee

BZK

C93

Specifieke uitkering Provincie Zuid-Holland Startup in Residence

Werkzaamheden verricht in jaar T? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C93/01

Indicator: C93/02

Ja

€ 237.435

BZK

C210

Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C210/01

Indicator: C210/02

Indicator: C210/03

Indicator: C210/04

Indicator: C210/05

Indicator: C210/06

€ 0

€ 0

0

0

Nee

Nee

IenW

E10

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E10/01

Indicator: E10/02

Indicator: E10/03

Indicator: E10/04

Indicator: E10/05

Indicator: E10/06

1

Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240)

€ 3.189.842

€ 20.121.960

Ja

Nee

nvtKopie projectnaam/nummer

Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee)

Ernstige vertragingen?  (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E10/07

Indicator: E10/08

Indicator: E10/09

Indicator: E10/10

Indicator: E10/11

1

Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240)

Nee

Nee

Ja

IenW

E12

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen

Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018))

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018))

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E12/01

Indicator: E12/02

Indicator: E12/03

Indicator: E12/04

€ 0

€ 254.135

€ 190.601

Nee

Projectnaam/nummer

Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee)

Totale omvang per type maatregel

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: E12/05

Indicator: E12/06

Indicator: E12/07

Indicator: E12/08

1

N457 Bentwoudlaan–Vredenburgh- laan (nieuwbouw) A12-Boskoop

Nee

Bermverharding 19.200 m2. Geleiderail 0,4 km

Nee

2

N223 Duurzaam Veilig fase 3 (EN2231103)

Nee

Bermverharding 9.360 m2. Geleiderail 3,9 km

Nee

3

Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab (EN2141201)

Nee

Bermverharding 63.000 m2. Geleiderail 2,0 km

Nee

4

Bermverharding N215 Melissant-Middelharnis (nog geen projectnummer)

Nee

Bermverharding 12.720 m2

Nee

5

Groot onderhoud traject N207a (nog geen projectnummer)

Nee

Bermverharding 20.640 m2

Nee

IenW

E18

Waterstofbussen

Aantal waterstofbussen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E18/01

Indicator: E18/02

19

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 313.043

€ 685.080

€ 342.540

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

137 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st

Nee

1 ongelijkvloerse kruising

2

137 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st

Nee

1 ongelijkvloerse kruising

3

101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters

Ja

391,5 km kantmarkering

4

232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Nee

1 rotonde

5

232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Nee

1 rotonde

6

232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Nee

1 rotonde

7

232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Nee

1 rotonde

8

105 Verbreden van fietspaden | aantal in meters

Nee

Verbreed fietspad

IenW

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E27/01

Indicator: E27/02

Indicator: E27/03

Indicator: E27/04

Indicator: E27/05

€ 27.754.483

€ 0

€ 5.155.301

€ 375.086

#########

IenW

E40

Truckparking lead partnership

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E40/01

Indicator: E40/02

Indicator: E40/03

€ 123.379

€ 499.122

Nee

IenW

E52

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Besteding (jaar T-2 (2019))

Besteding (jaar T)

Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt

Totaal bedrag verstrekte subsidies concessieverlener conform concessie (jaar 2021) - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E52/01

Indicator: E52/02

Indicator: E52/03

Indicator: E52/04

Indicator: E52/05

Indicator: E52/06

1

Kopie naam concessie

Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling

Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling

Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E52/07

Indicator: E52/08

Indicator: E52/09

Indicator: E52/10

Indicator: E52/11

1

IenW

E53

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)

Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)

Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/01

Indicator: E53/02

Indicator: E53/03

Indicator: E53/04

Indicator: E53/05

Indicator: E53/06

1

SPUKSLA-22-03313378 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022).--> Kenniscentrum CS

€ 0

€ 0

1-12-2022

31-12-2024

Nee

2

SPUKSLA-22-03312552 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022) --> Training Industrie

€ 0

€ 0

1-1-2023

1-7-2024

Nee

3

SPUKSLA-21-01290861 van de regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA 2021) ---> Docking Station Alblasserdam

€ 0

€ 0

1-9-2021

1-9-2023

Nee

Kopie beschikkingsnummer /naam

Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/07

Indicator: E53/08

1

SPUKSLA-22-03313378 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022).--> Kenniscentrum CS

2022

2

SPUKSLA-22-03312552 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022) --> Training Industrie

2023

3

SPUKSLA-21-01290861 van de regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA 2021) ---> Docking Station Alblasserdam

2021

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/09

Nee

IenW

E56

Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik  verkeersinfrastructuur 2021

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E56/01

Indicator: E56/02

Indicator: E56/03

Indicator: E56/04

Indicator: E56/05

Indicator: E56/06

1

€ 0

€ 29.800

€ 29.800

Ja

€ 0

Nee

Projectnaam / nummer

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E56/07

Indicator: E56/08

1

Project g. ondersteuning bij haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van duurzame tank- en laadinfrastructuur voor wegtransport en binnenvaart.

Nee

IenW

E58

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Projectnaam / nummer  

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/01

Indicator: E58/02

Indicator: E58/03

Indicator: E58/04

Indicator: E58/05

Indicator: E58/06

1

PFAS

€ 4.494

€ 4.494

Ja

€ 0

Nee

2

Aanpak diffuus lood

€ 0

€ 1.452.919

Ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/07

Nee

IenW

E83

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Projectnaam / nummer  

Besteding (jaar T) per project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/01

Indicator: E83/02

Indicator: E83/03

Indicator: E83/04

Indicator: E83/05

1

voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein
Oude Tonge / PZH-2022-818365410

€ 194.344

Nee

€ 0

€ 194.344

2

sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061

€ 438.207

Nee

€ 0

€ 438.207

3

DCMR, 6 projecten

€ 398.000

Nee

€ 0

€ 398.000

4

Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten

€ 376.700

Nee

€ 0

€ 376.700

5

Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten

€ 834.500

Nee

€ 0

€ 834.500

6

Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten

€ 96.000

Nee

€ 0

€ 96.000

7

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten

€ 614.650

Nee

€ 0

€ 614.650

Kopie projectnaam / nummer  

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.

Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/06

Indicator: E83/07

Indicator: E83/08

Indicator: E83/09

1

voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein
Oude Tonge / PZH-2022-818365410

Ja

Nee

2

sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061

Ja

Nee

3

DCMR, 6 projecten

Ja

Nee

4

Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten

Ja

Nee

5

Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten

Ja

Nee

6

Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten

Ja

Nee

7

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/10

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

379 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom|aantal in Stuks

Nee

0

n.v.t.

EZK

F12

Eenmalige specifieke uitkering  voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F12/01

Indicator: F12/02

Indicator: F12/03

Indicator: F12/04

€ 728.000

€ 20.192.000

Nee

n.v.t.

EZK

F14

Regeling specifieke uitkering MIT 2021

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F14/01

Indicator: F14/02

Indicator: F14/03

Indicator: F14/04

€ 5.620.000

€ 7.893.000

Nee

n.v.t.

EZK

F25

Regeling specifieke uitkering MIT

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F25/01

Indicator: F25/02

Indicator: F25/03

Indicator: F25/04

Indicator: F25/05

1

A000425973

€ 2.368.000

€ 2.368.000

nee

n.v.t.

LNV

L4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L4/01

Indicator: L4/02

€ 14.611.895

Nee

LNV

L7

Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T)

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

 Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L7/01

Indicator: L7/02

Indicator: L7/03

Indicator: L7/04

Indicator: L7/05

Indicator: L7/06

1

Hollands en Utrechts Veenweidegebied

€ 463.422

€ 1.590.922

Ja

Nee

2

Zuidwestelijke Delta

€ 1.129.678

€ 1.573.745

Ja

Nee

LNV

L8

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Beschikkingsnummer/naam

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Automatisch ingevuld en betreft optelling indicatoren L8/09

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L8/01

Indicator: L8/02

Indicator: L8/03

L8 / SUOV121099

€ 0

Ja

Naam/nummer overeenkomstig koopovereenkomst

Betreft dit een financiering uit deel A of deel B?

Indien deel A:

Indien deel B:

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per overeenkomst

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per overeenkomst

Als A indicator 06 verplicht, als B indicator 07 verplicht.

is sprake geweest van de verwerving van vermogensbestanddelen die voor de provincie hebben geleid tot vermogensvorming w.o. opbrengsten; zo ja, welk bedrag betreft het?

is sprake geweest van de verwerving van vermogensbestanddelen die voor de provincie restwaarde zouden opleveren; zo ja, welk bedrag betreft het?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L8/04

Indicator: L8/05

Indicator: L8/06

Indicator: L8/07

Indicator: L8/08

Indicator: L8/09

1

N.v.t.

A

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie naam/nummer overeenkomstig koopovereenkomst

Is de aankoopsom gebaseerd op een taxatie door een onafhankelijke taxateur cf marktwaarde en komt de overeengekomen koopsom met die taxatie overeen? (Ja/Nee/N.v.t.)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen. Verplicht als bij L8/11, "Nee" is ingevuld.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: L8/10

Indicator: L8/11

Indicator: L8/12

1

N.v.t.

N.v.t.

LNV

L10

Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L10/01

Indicator: L10/02

Indicator: L10/03

Indicator: L10/04

Indicator: L10/05

1

Zuid-Holland

€ 4.771.848

€ 4.771.848

Nee

LNV

L16

Eenmalige specifieke uitkering Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur

Naam Uitvoeringsprogramma

Besteding (jaar T) per uitvoeringsprogramma - exclusief uitvoering door derden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T). Vanaf SiSa 2022 inclusief uitvoering door derden

Cumulatieve besteding apparaatskosten (t/m jaar T) per uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma volgens uitvoeringsplan uitgevoerd (Ja/Nee)

Uitvoeringsprogramma afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L16/01

Indicator: L16/02

Indicator: L16/03

Indicator: L16/04

Indicator: L16/05

Indicator: L16/06

1

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland

€ 1.428.455

€ 2.179.272

€ 1.552.402

Nee

Nee

Kopie Uitvoeringsprogramma

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L16/07

Indicator: L16/08

Indicator: L16/09

1

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland

Ja

LNV

L22

Eenmalige bijdrage voor het door-ontwikkelen en in de praktijk testen van een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw in de Zuidwestelijke Delta, m.n. voor de akkerbouw

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L22/01

Indicator: L22/02

Indicator: L22/03

€ 0

€ 0

Nee

LNV

L24

Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders

Besteding (jaar T)

Totale cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)?

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L24/01

Indicator: L24/02

Indicator: L24/03

€ 0

€ 0

Nee

LNV

L25

Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied

Naam versnellingsvoorstel

Besteding (jaar T)

Totale cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)

Baten (jaar T) vermogensvorming

Totale cumulatieve baten vermogensvorming (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L25/01

Indicator: L25/02

Indicator: L25/03

Indicator: L25/04

Indicator: L25/05

1

n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)?

Aard controle n.v.t.

Indicator: L25/06

Nee

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38