Paragrafen

Paragraaf Arbeidskosten (loonkosten en inhuur)

Inleiding

In september 2015 is de nieuwe organisatiekoers vastgesteld waarin de provincie zich ontwikkelt tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met (die van) de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken is om inzicht te hebben in de arbeidskosten om de provinciale doelen te bereiken. In de paragraaf Arbeidscapaciteit wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  1. Loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. Loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie die worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. Kosten voor de inhuur van externen;
  4. Ontvangsten uit detacheringen en UWV.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de arbeidskosten voor uitvoering van beleidsprogramma’s, de directe arbeidskosten, worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat het totaal van de arbeidskosten en de hierop gebaseerde richtlijnen onvoldoende inzichtelijk is. In de paragraaf Arbeidscapaciteit is daarom informatie opgenomen om inzicht te geven. Deze informatiebetreft een aanvulling op de voorschriften die daarvoor in het BBV zijn opgenomen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

Begroting stand NJN

Realisatie

Saldo

A. Loonkosten formatie

147,9

   139,0

8,9

B. Loonkosten M voor P

 11,3

 10,1

1,2

C. Kosten voor inhuur van externen

 22,3

 28,8

 -6,5

D. UWV / Detacheringen

 0,04

 -1,73

1,77

Totaal arbeidskosten

 181,5

 176,1

 5,4

Arbeidscapaciteit bestaat uit de totale kosten die de provincie aan personeel uitgeeft om aan haar taken te voldoen. Dit betreft dus zowel mensen in loondienst als externe medewerkers. De provincie heeft het afgelopen jaar een onderschrijding gerealiseerd van in totaal € 5,4 mln. Deze is voornamelijk veroorzaakt door lagere loonkosten omdat een aantal vacatures in de formatie en in de categorie M voor P niet is vervuld (de categorie waar materieel geld voor het bekostigen van tijdelijk personeel wordt ingezet). Daar staat een kleinere overschrijding van het budget externe inhuur tegenover. De afwijkingen op onderdelen kunnen als volgt toegelicht worden:

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38