Jaarrekening 2022

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

4.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2021

Originele Begroting 2022

Begroting 2022 mutaties

Bijgestelde Begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil begroot vs realisatie

Dividend

1.402

1.600

-114

1.486

1.486

0

Lokale heffingen

351.470

351.953

12.473

364.426

359.536

4.890

Overige algemene dekkingsmiddelen

9.618

500

626

1.126

2.092

-966

Provinciefonds

281.823

290.305

34.310

324.615

328.694

-4.079

Saldo van de financieringsfunctie

132

250

-250

0

563

-563

Totaal

644.445

644.608

47.044

691.652

692.371

-719

Dividend
De opbrengst van het dividend komt bijna volledig voor rekening van het aandeel van de provincie in de BNG Bank. De BNG Bank heeft besloten om 60% van de beschikbare winst uit 2021 na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren in 2022. Dit kwam neer op een totaal dividendbedrag van € 127 mln. Het dividend bedroeg € 2,28 per aandeel (vorig jaar € 1,81 per aandeel), voor Zuid-Holland betekende dit een totaalopbrengst van € 1,4 mln. Naast de dividenduitkering van de BNG Bank heeft de provincie in 2022 ook een dividenduitkering ontvangen van de NWB Bank en de PZEM NV (beide ongeveer € 0,05 mln).

Lokale heffingen
De € 4,9 mln lagere baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden veroorzaakt door een tegenvallende opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Deze lagere opbrengst is het gevolg van de toename van het aandeel elektrische en hybride auto's in het wagenpark.
In 2022 is de werkelijke opbrengst van de opcenten € 358,5 mln terwijl in de begroting na wijziging € 363,4 mln was begroot, een verschil van 1,3%. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Lokale heffingen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het voordeel ad € 1 mln bij overige algemene dekkingsmiddelen heeft voor een belangrijk deel betrekking op de financiële afwikkeling Merwedekanaal met de provincie Utrecht die in 2022 heeft plaatsgevonden. Op 29 november 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan de provincie Utrecht een voorstel uitgebracht over de provinciale verrekening herindeling Vijfheerenlanden. Dat voorstel is in december 2021 door het college van Utrecht vastgesteld. Na de onderliggende verrekening tussen Utrecht en Zuid-Holland is € 1,4 mln van de getroffen voorziening vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

Provinciefonds
De uitkering uit het provinciefonds is € 4 mln hoger dan gebudgetteerd, dit heeft drie oorzaken. Enerzijds is sprake van een meevaller uit het BTW compensatiefonds van € 7 mln. Daarnaast daalde het accres met € 4 mln doordat bepaalde rijksuitgaven zijn uitgesteld. Tot slot is via het provinciefonds € 1 mln beschikbaar gesteld voor het programma natuur. Samen resulteert dit in een meevaller van € 4 mln.

Saldo van de financieringsfunctie
Het resultaat op het taakveld Treasury bedraagt € 0,6 mln voordelig. Dit is het verschil tussen de werkelijk betaalde en ontvangen rente ad € 13 mln en de aan de verschillende ambities toegerekende rente ad € 13,5 mln.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38