Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Inleiding

Daar waar onze provinciale ambities overlappen met EU-beleid, vormen EU-subsidies een belangrijke financieringsbron voor de realisatie hiervan. Deze paragraaf biedt een overzicht van de stand van zaken van alle EU-subsidieprogramma’s waarbij de provincie een formele rol vervult bij de toekenning en/of uitvoering én alle EU gefinancierde projecten waaraan de provincie zelf als partner deelneemt. De verantwoording van de inhoudelijke resultaten van de besteding van EU-middelen en deelname aan EU-projecten verloopt via de corresponderende beleidsambities, zoals opgenomen in deze jaarstukken.  

De huidige EU-programmaperiode (2021-2027) is inmiddels in volle gang. Alle EU programma onder deze periode hebben in 2022 openstellingen gedaan. Daarbij zijn voor enkele programma’s ook al eerste beschikkingen gedaan. De verwachting is dat 2023 en 2024 belangrijke jaren worden waarin het meeste geld wordt opengesteld.  

Na verlenging van twee jaar, was 2022 tevens het laatste jaar van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB 2014-2022). Per 1 januari 2023 treedt het nieuwe GLB (2023-2027) in werking. In Nederland wordt het GLB uitgevoerd via het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hiervoor is zo’n € 4,7 mld beschikbaar voor Nederlandse boeren. De provincie Zuid-Holland voert wederom het Plattelandsontwikkelingsprogramma en het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer uit. 

De totale (financiële) baten van EU-subsidies voor onze regio lopen maar in zeer beperkte mate via de provinciale jaarrekening. Om dit totaal toch inzichtelijk te maken, laten we via de EU-subsidiemonitor jaarlijks zien hoeveel middelen uit de verschillende programma’s in Zuid-Holland per opgave landen. Uit de meest recente monitor (peildatum 1-3-2022) blijkt dat in de voorbije EU-programmaperiode 2014-2020 in totaal 2.497 unieke partners uit Zuid-Holland hebben deelgenomen aan 5.470 Europese projecten.1 Gezamenlijk hebben deze partners in totaal bijna € 2,5 mld2 aan EU- middelen ontvangen.  

    De monitor EU-middelen provincie Zuid-Holland peildatum 1 maart 2021 is beschikbaar op de website https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/europese-subsidies/
2   Indien wordt gecorrigeerd voor de TNO-vestigingen buiten Zuid-Holland en de Rijksoverheid valt dit bedrag ca. 20% lager uit.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38