Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Subsidies 2022 en Algemene subsidieverordening

Algemeen kader

In de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv) zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Op de meeste subsidies die worden verstrekt zijn de bovenstaande arrangementen van toepassing. Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verstrekking-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen.

In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2022 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren:

Toepassing arrangementen

Arrangement

Verleende beschikkingen

Verleende subsidies (€)

Aantal

% t.o.v. totaal

Bedrag

% t.o.v. totaal

0

Geen arrangement

297

39,3

21.810.947

6,9

1

€ 0 - € 24.999

215

28,5

2.510.191

0,9

2

€ 25.000 - € 124.999

148

19,6

12.413.020

3,9

3

€ 125.000 of meer

95

12,6

278.240.409

88,3

Totaal

755

100

314.974.567

100

Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende:

  • De gepresenteerde cijfers in de bovenstaande tabel betreffen verstrekte subsidies die binnen de provinciale organisatie zijn afgewikkeld. Over de verstrekte subsidies die door externe bureaus voor de provincie zijn afgedaan, bestaat dit inzicht niet, omdat deze organisaties over andere subsidiesystemen beschikken dan wij. Deze organisaties kunnen niet op dezelfde wijze rapporteren.
  • Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen of uitkeringen uit het provinciefonds voor de Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun-vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Net als voor arrangement 3 geldt dat deze subsidies op basis van een inhoudelijke en een financiële verantwoording worden vastgesteld. Financieel gezien beslaan deze twee categorieën bijna 95,3%.
  • De subsidies die onder de arrangementen 1 en 2 zijn verstrekt, beslaan 48,1% van het totaal aantal verstrekte subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht slechts 4,7% van het totaal verstrekte bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Worden de prestaties niet behaald, dan wordt er lager vastgesteld.
  • De provincie Zuid-Holland heeft (tijdelijk) haar subsidieregels aangepast voor corona-gerelateerde problemen. De uitbraak van Covid-19 en de maatregelen daaromtrent kunnen namelijk gevolgen hebben voor subsidieontvangers. Door de landelijke maatregelen kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde termijnen niet halen die normaal gesproken gelden voor de door hun ontvangen subsidie. De aanpassingen in de Zuid-Hollandse subsidieregels hebben geen financiële consequenties. Eventuele afwijkende prestaties als gevolg van COVID-19 worden beoordeeld en kunnen geen effect hebben op de hoogte van subsidies en de bijbehorende budgetten. Deze tijdelijke aanpassing is per 31-12-2022 beëindigd.

Overzicht Incidentele subsidies 2022

Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies en subsidies namens het Rijk ten aanzien van veiligheidsregio’s verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van deze verleende incidentele subsidies (in €) is te vinden in het Openbaar Subsidieregister over 2022.

(Subsidie-regelingnr.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.50

Algemene subsidieverordening (Asv) incidentele subsidies

4.3

15

1.729.620

13

899.052

1.6.50

art 4 Asv subsidies t.a.v. Hollandse Utrechtse Veenweiden

5.2

2

337.725

0

0

1.6.50

art 4 Asv subsidies t.a.v. IBPs Zuidwestelijke delta      

5.2

6

2.706.863

2

1.702.768

1.6.50

art 4 Asv subsidies t.a.v. Impuls Veenweiden SPUK         

5.2

1

73.000

0

0

1.6.50

art 4 Asv subsidies t.a.v. SPUK Coronaschade   

4.3

3

158.491

1

65.380

Totaal

27

5.005.699

16

2.667.200

Verantwoording benutting subsidieplafonds

In overeenstemming met de toepassing van de Asv en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2022 is vastgesteld of tussentijds is bijgesteld. Als er sprake is van een significant over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen. Ook is er een kolom opgenomen met de titel “Onderhanden werk”. De hierin getoonde bedragen zijn niet verwerkt in de kolom “afwijking plafond” omdat de nog in behandeling zijnde aanvragen geweigerd kunnen worden of de verleningen lager kunnen uitvallen dan is aangevraagd.

In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verstrekte subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken. Voorheen actualiseerde de provincie eens per kwartaal het register. Per 12 februari 2019 is een nieuwe versie beschikbaar die meer actueel en gebruiksvriendelijker is.

Via de website https://subsidieregister.zuid-holland.nl kunnen gebruikers een actueel overzicht opvragen van alle verstrekte subsidies vanaf 2015. Het subsidieregister krijgt dagelijks een update. Gebruikers kunnen bovendien gemakkelijk zoeken en filteren op informatie die relevant is. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om transparant te zijn over de besteding van publieke middelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38