Samenvatting

Financieel beeld

Inleiding

In het Financieel beeld wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële resultaten over het gevoerde beleid in 2022. Daarnaast worden ook de belangrijkste financiële trends weergegeven, waaronder het voorspellend vermogen en de realisatiekracht , om zo een beeld te krijgen hoe de provincie financieel heeft gepresteerd en hoe deze resultaten zich ten opzichte van voorgaande jaren verhouden. Naast inzicht in de totale bestedingen en ontvangsten wordt aandacht besteed aan het rekeningresultaat en de beklemming ervan (het gedeelte dat voor hetzelfde doel in 2023 en verder behouden blijft). De financiële positie van de provincie wordt onder andere toegelicht aan de hand van de omvang van het eigen vermogen, met een uitgebreide verdieping naar de reserves en er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen inkomsten, schuld en de reserve. Voor een meer gedetailleerd inzicht in de prestaties en financiën per ambitie, verwijzen wij u door naar de toelichting in de ambities.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38