Home

Samenvatting

Voor u liggen de Jaarstukken 2022. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties), als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022.

Het Jaarverslag 2022 bestaat uit:

 • De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2022.
 • Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2022 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.
 • De ambitieverantwoording, met daarin:
  • de inleiding per ambitie, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van de ambitie;
  • de verantwoording over de realisatie van de beleidsdoelen (Wat hebben we bereikt?);
  • de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan € 0,5 mln, of bestuurlijke relevantie, waarbij het totaal van toelichtingen altijd aansluit op de totale afwijking.
 • De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Subsidies en EU-subsidies.

De jaarrekening bestaat uit:

 • De ambitierekening met een toelichting per ambitie op de begrotingswijzigingen (voorjaarsnota en najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.
 • De balans en de toelichting op de balans.
 • De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
 • Overzicht van lasten en baten per beleidsprestatie.

In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal.

De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening. De accountant
stelt tevens vast dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening.

Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de
jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website
http://www.begrotingzuidholland.nl/

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38